Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak önemi giderek artan büyük veri kavramı sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir. Sağlığın korunması, geliştirilmesi, doğru tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi, tıbbi hataların azaltılması, hasta güvenliğinin iyileştirilmesi ve bakım kalitesinin artırılması gibi pek çok alanda istenen iyileşmeler için gerekli olan kaynak ve yöntem, büyük veri uygulamaları ile sağlanabilmektedir. 
 
Büyük verilerin sağlık hizmetlerinde uzun dönemde değer yaratma imkanı sunması açısından da önemli bir yere sahip olacağı öngörülmektedir. 
Tüm çözüm süreçlerinde ileri teknolojiyi kullanan AKGÜN, büyük miktardaki elektronik sağlık verilerini, işlemek ve analiz etmek için kullanılan araçlar, teknolojiler, yöntemler ve prosedürler topluluğu geliştirmektedir. 
 
AKGÜN ürettiği karar destek çözümleri ile büyük verilerin analizini yaparak;
- Tedavilerin verimliliğini ve kalitesini artırmakta,
- Klinisyenlere ve hastalara alternatif tedaviler önermekte, 
- Tanı ve tedavi seçimini iyileştirmekte, 
- Triyaj, iyatrojenik enfeksiyonlar, reçete kaynaklı hatalar ve diğer tıbbi hataları önlemek için hemşirelere ve doktorlara gerçek zamanlı bilgi sağlayabilmekte,
-  Uzaktan hasta izleme ve proaktif bakımın sunulmasına imkân sunmakta,
- Hastalar için en iyi uygulamaları belirleyerek kişiselleştirilmiş bakım sağlamakta, 
- Bir hastada hastalık semptomları gelişmeden önce erken teşhis ve tanı yapma imkânı sağlamaktadır.
- Sağlık hizmeti sunucularının ve profesyonellerin hatta tüm sektör paydaşlarının arasındaki iletişim kanallarını geliştirmektedir.
 
Sağlık hizmetlerinin yönetilmesinde sevk zincirinin etkin bir şekilde yürütülmesi önemli bir etkendir. AKGÜN 112 Acil Komuta Merkezleri Yönetim Sistemi geliştirilmeden önceki süreçte, 112 komuta merkezi tarafından hastane acil servislerden istenen parametre değerlerinin alınması bütün hastanelerden günlerce sürmekteydi. AKGÜN 112 Acil Komuta Merkezleri Yönetim Sistemi ile hastane acil servislerden toplanması istenen veriler 112 komuta merkezi tarafından tanımlanabilmekte ve ihtiyaç halinde ve her istenildiğinde anlık veri toplanabilmektedir. Sistem sayesinde ulaşmak istenilen veri, merkezi noktadan anında ulaşılabilir hale getirilmiştir. Gereksiz veri toplama uğraşı sonlanmış olup, zamandan ciddi oranda bir tasarruf ve bu sayede hastanelerde bulunan acil servislerin etkin bir şekilde yönetimi sağlanmıştır.
 
Teknik Özellikleri 
• 112 Komuta Merkezlerinden il de bulunan bütün hastanelerin acil servislerinden istediği veriyi istediği zamanda komuta merkezi tarafında ek müdahaleye gerek kalmaksızın toplayabilme imkânı sunulmaktadır.  
• Dinamik kural tanımlama sistemi sayesinde istediği veriyi istediği formüle uygun bir biçimde hastanelerden alınabilmektedir.
• Komuta merkezi tarafından hastanelerde bulunan acil servislerden istediği veriye sıfır bekleme ile ulaşma imkânı sunmaktadır.
• Bölgesel sağlık tesisleri yönetimi gerçekleştirilmektedir.
• Komuta merkezi tarafından hastane acil servislerinde bekleyen hastalara anında ulaşım ve sorun tespiti sağlamaktadır.
• Kullanıcıların yeni parametrelerin tanımlanması ve veri toplayabilme imkânı sunmaktadır.
• İletişim güçlendirilmiştir.

Bilginin toplanması, takip edilmesi, depolanması, gösterilmesi, aktarılması, geri çağrılması kolaylıkla yapılabilmektedir. AKGÜN 112 Acil Komuta Merkezleri Yönetim Sistemi, içerisinde barındırdığı yeni bilgi, iş akışları ve toplama kuralları ile daha önce benzeri olmayan bir sistemdir. İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı olan sağlık tesislerinin arasında veya il sağlık müdürlüklerinin dışında bir başka sağlık tesisler arasında bölgesel olarak koordinasyonun ve komuta kontrolünün sağlanması gereğiyle yola çıkılarak aşağıdaki alt sistemler geliştirildi;
1. Hastane Acil Servisleri Yönetimi Sistemi
2. Komuta Kontrol Merkezi Yönetimi Sistemi
 
Hastane Acil Servisleri Yönetimi Sistemi
İl sağlığa bağlı hastanelerden HBYS üretimi yapan firma ayrımı olmaksızın kurallara uygun biçimde veri toplayan, toplanan verilerin etkin bir biçimde analizi ve gösterimi, yeni veri toplanmak istendiğinde kolay tanımlama yapma mekanizmasını oluşturan ve veri toplama ve veriyi sunma olarak 2 aşamalı planlama sağlayan bir üründür. Sistem, aşağıdaki özellikleri içermektedir; 
 
• Kullanıcı ekran ve rol yetkileri tanımlanabilmekte ve bu rol yetkiler ışığında ekran ve menülere erişim sağlanabilmektedir.
• Yetki çerçevesinde bağlı hastane tanımlanabilmektedir.
• Sisteme yeni bir hastane eklendiğinde kurum tarafında hastanelerin sisteme entegrasyonu yapılabilmektedir.
• Yetki çerçevesinde veri tanımlanabilmektedir.
• Veri, kurum ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak hesaplamalı olarak istenebilmektedir.
• Kurum ek veri talep ettiğinde veya veri toplamak istediğinde uygulama üzerinden tanımlayarak ilgili veri toplama servisleri otomatik olarak devreye girebilmektedir.
• Hastanelerin göndermesi gereken parametrik değerlerin süresi belirlenebilmektedir.
• Hastanelere tanımlı veriler, gönderim sürelerini aştığında uyarı mesajı üretebilmektedir.
• Gelen veriler grafik bazlı da gösterebilmektedir.
• Uygulama, sisteme bağlı tüm sağlık kuruluşlarından anlık veri senkronizasyonu yapabilmektedir.
• Sağlık tesislerinde çalışan mevcut yazılımlar ile entegre çalışmaktadır.
 
Hastaneler Arasında Sevk Faaliyetleri İzleme ve Yönetimi Sistemi
• Entegrasyonu bulunan kurumlarda sevk edilen hasta bilgileri anlık olarak merkeze gönderilir. 
• Hasta kimliği, hastaya sevk edildiği hastanede yapılan tüm girişimsel işlemler, laboratuvar sonuçları, konsültasyon cevapları, radyoloji raporları, patoloji sonuçları, sevk edildiği branş, neden sevk edildiği bilgileri merkezi bir bilgisayarda saklanarak gösterilmektedir.
• Hasta mağduriyetinin önüne geçilmesi, sevk sürecinin daha etkin yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Ürünler