AKGÜN Diyaliz Merkezleri Yönetim Sistemi, diyaliz merkezi yazılım uygulaması ve işletilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Buna göre Diyaliz Merkezleri için merkezi bir yazılım sistemi oluşturulmuş olup sürekli ve gerçek zamanlı olarak farklı lokasyonlarda bulunan Diyaliz Merkezlerinin izlenebilirliği ve yönetilebilirliği tek merkezden sağlanabilmektedir. AKGÜN Diyaliz Merkezleri Yönetim Sistemi ile hem idari, hem tıbbi ve hem de organizasyonel anlamda diyaliz merkezlerinin yönetilmesini sağlamaktadır. 
 
Sistemin Genel Özellikleri
Diyaliz Merkezleri için HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, sağlık sektörünün sürekli değişime açık, dinamik yapısına adapte olacak işlevselliği gerçekleştirebilecek güçlü bir altyapıya sahiptir. Bu hizmet, diyaliz merkezinin tüm işleyiş ve fonksiyonel şartlarını ve iş süreçlerini karşılayabilecek en güncel bilgi sistemi altyapısına sahiptir. Bu amaca ulaşmak için tam entegre bir HBYS sistemi ve gereksinim duyulan Bilgi Teknolojisi (BT) altyapısı kesintisiz hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.
 
Diyaliz Merkezleri için HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla kağıtsız dijital bir ortam sunarak sağlık verilerinin tüm sağlık paydaşları için ulaşılabilir olmasını sağlayan entegre bir sağlık hizmeti sunmaktadır.
 
Bu sistemin temel amacı, sağlık tesisi değerlerini niceliksel ve niteliksel olarak değerlendirebilen/ölçebilen ve sağlık tesisinin mevcut ve/veya yenilenecek/ güncellenecek tıbbi iş süreçlerini kapsayan entegre bir otomasyon sistemi altyapısı sağlamaktır. 
 
Bu çerçevede aşağıdaki temel hedefleri sağlayan bir sistem oluşturulmuştur;
• Verimliliği arttırmak ve kaliteyi iyileştirebilmek amacıyla servis ve ürün kalitesinin sürekliliği izlenebilecek ve değerlendirilebilecektir.  
• Daha iyi, daha etkin ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için tüm ilgili klinik ve hasta verisine gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde zamanında ve kolayca erişilmesini ve farklı süreçler için bu verilerin yetki dâhilinde paylaşılabilmesini sağlayan bir işlevsellik sunulmaktadır.
• Hastaya yönelik bilgiye zamanında, kolay ve doğru bir şekilde ulaşılması sağlanacaktır.
• Sistem verilerinin güvenliği, ulaşılabilirliği ve doğruluğu/tutarlılığı sağlanmaktadır.
 
Ayrıca, Diyaliz Merkezleri için HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, ulusal veya uluslararası geçerliliği olan iletişim, sınıflandırma ve sağlık bilişimi standartlarına ve/veya normlara, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kriterlere, güncellenen ve yayınlanan standart rehber dokümanlarında belirtilen şart ve özelliklere uygun olarak üretilmiştir. Sistem, diyaliz merkezlerinin tıbbi iş süreçlerinin yönetilmesinin yanında, birimlerinin kapasite planlaması, yerleşim planlaması, iş gücü ve vardiya planlaması, devamlılığının sağlanması için teknik alt yapı yönetimi, iş akış ve kalite süreçlerinin ilgili mevzuatların gerektirdiği şekilde en verimli düzeyde çalışmasını sağlayacak yapıda üretilmiştir. 
 
Sistemin Fonksiyonel Özellikleri
 
Klinik Bilgi Sistemi Modülleri
Klinik Bilgi Sistemi modülleri ile hastanın ilk kabulünden başlayarak hastanın temel tedavi süreçlerini ele alan ve klinik süreç yönetimine uygun olarak işlem yapılmasını sağlayan modüller bütününden oluşmaktadır. 
 
İdari ve Mali Sistem Modülleri
Sunulan sistem bileşenleri ile ücretli hastadan veya kurumundan tahsil edilecek tüm hizmetlerin fatura edilmesi ve SGK kurumunun (Medula) elektronik ortamda fatura gönderimlerinin yapılması, resmi kurumlara faturalandırma işlemleri, borçlular defteri üzerinden kurumların tahsilat-borç ilişkisinin takip edilmesi, saymanlık ilişkilerini düzenleyecek fonksiyonlar ve hastane bütçesinin takip edilmesi sağlanmaktadır.
 
Söz konusu işlemler ile kurumsal olarak diyaliz merkezlerinin yönetimsel, idari ve mali süreçlerinin takibi amaçlanmış olup, alt yüklenicilerin sistemleri ile entegrasyon konusu da kapsam içerisinde sunulmaktadır. 

Ürünler